Calligrafia


Calligrafia

Shu Fa - La Calligrafia
Il Maestro Wang scrive

convert to oggEasyHtml5Video

TAIJI QUAN STILI: ACQUA, YANG, WU, WU HAO, ; TUISHOU; QI GONG; TUI NA; SHU FA; DA ZUO